1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

اینورتر و درایو

2

برد کنترل آسانسور

3

اینکودر 

4

سیستم شناسایی موقعیت و طبقات

5

سیستم کنترل وزن

6

باکس کنترل کابین

7

درایو و موتور درب کابین

8

پرده نوری

9

پنل شاسی کابین

10

نمایشگر کابین

11

نمایشگر موقعیت کابین

12

پنل شاسی طبقات

خدمات تعمیر و تامین بردهای کنترلی آسانسور درایو کنترل دور آسانسور اینکودر موتور آسانسور سنسور شناسایی موقعیت کابین سیستم تشخیص تراز طبقات دستگاه کنترل وزن کابین برد کنترل کابین آسانسور تبدیل Serial to Parallel تبدیل CanBus to Parallel باکس کنترل کابین درایو درب کابین آسانسور موتور درب کابین آسانسور پرده نوری آسانسور نمایشگر کابین و طبقات شاسی کابین و طبقات